bekwaamheden
  Voorkeur materie
  Communicatie
  Ereloon
  Confidentialiteit
  Coördinaten
  Team
 

De best mogelijke oplossing aanbieden is onze zaak. In samenhang met deze filosofie erkennen wij de gevolgen van het ereloon en bespreken deze op voorhand met onze cliënten.
Een systeem voor opvolging en controle is voorzien en wordt toegepast bij de eindafrekening.
Wij begroten onze erelonen en kosten op grond van de Belgische standaards voor advocaten.
Doorgaans wordt er een uurtarief toegepast (schrijven van contracten, routine consultaties, gebruikelijke ervaring, enz).

Onkosten

De kosten hebben betrekking op de materiële uitgaven verbonden aan de tussenkomst van een advocaat en de infrastructuur van het kantoor.

Volgende kosten worden o.a. in rekening gebracht :

 • Opening dossier (= algemene secretariaatskost voor de opening, sluiting en archivering van dossiers en de boekhouding daarvan) € 60,00 excl.BTW / € 72,60 incl.BTW
 • Briefwisseling en aktes (conclusies, contracten, etc..) per pagina € 10,00 excl.BTW / € 12,10 incl.BTW
 • E-mails (verwerking en klassering in-en uitgaande mail) per mail € 6,00 excl.BTW / € 7,26 incl.BTW
 • Verplaatsingskost per kilometer € 0,50 excl.BTW / € 0,61 incl.BTW
 • Aangetekende zendingen : doorfacturatie van de postprijs, te verhogen met de BTW
 • Gerechtskosten (rolrechten etc.) te betalen op basis van de wettelijke tarieven

De vermelde eenheidsprijzen gelden voor het jaar 2015 en zijn jaarlijks aanpasbaar.

Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties die wij leveren.
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt ons ereloon berekend op basis van een uurtarief dat varieert van € 75,00 exc.BTW / € 102,85 incl.BTW tot € 200,00 excl.BTW / € 242,00 incl.BTW.

Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die advocatenassociatie Durnez (hierna genoemd “Durnez”) aan haar cliënten levert.  Telkens een cliënt beroep doet op Durnez, wordt deze cliënt geacht onderhavige voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Durnez heeft de mogelijkheid om opdrachten en zaken toe te wijzen aan advocaten die deel uitmaken van het kantoor Durnez. Durnez heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor.
 3. De overdracht van brieven, adviezen, processtukken, etc. door Durnez aan het cliënteel, gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten, alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Durnez.
 4. De adviezen, schriftelijke stukken, enz., uitgaande van Durnez zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder, en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Durnez.
 5. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Durnez, m.i.v. van alle advocaten binnen het kantoor, is beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Durnez.
 6. De prestaties van Durnez worden gefactureerd door en zijn betaalbaar aan Durnez Johan. Bij aanvang van het dossier, en naargelang prestaties worden geleverd, zal de cliënt betalingsaanvragen ontvangen. De betalingsaanvragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bedongen. Na ontvangst van de betaling ontvangt de cliënt de overeenstemmende factuur. Ingeval een factuur niet wordt voorafgegaan door een betalingsaanvraag, is de factuur betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of bedongen.
 7. Bij wanbetaling van zowel betalingsaanvraag als factuur is van rechtswege en zonder vereiste van aangetekende aanmaning een nalatigheidsintrest van 10% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van € 75,00
 8. Bij wanbetaling van zowel betalingsaanvraag als van factuur, heeft Durnez het recht zijn prestaties en tussenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of, naargelang het geval, te beëindigen.
 9. De cliënt erkent uitdrukkelijk dat Durnez niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die de cliënt zou lijden ingevolge opschorting of beëindiging van prestaties en tussenkomsten wegens wanbetaling door de cliënt.
 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, brengt dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.
 11. Ingeval van geschil, zijn de Rechtbanken van Leuven bevoegd, onverminderd het recht van Durnez om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of zetel van de cliënt.

Beroepsaansprakelijkheid en deontologie

Onze beroepsaansprakelijkheid is via een globale polis bij de Orde van Vlaamse Balies gedekt tot € 1.250.000,00 bij Amlin Europe N.V., vennootschap naar Nederlands recht met bijkantoor in België te 1210 Brussel, Koning Albert-II-laan 9, KBO 0416.056.35.

Voor specifieke gevallen kan een hogere verzekering worden afgesloten, in welk geval de bijkomende premie een onkost uitmaakt ten laste van de klant.

Wij zijn lid van de Leuvense Balie, met zetel te 3000 Leuven, Rijschoolstraat 9 en onderworpen aan de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies, alsook aan de deontologische verplichtingen eigen aan de Leuvense Balie.

 

 

Waversebaan 134 A I 3050 Oud-Heverlee
Tel.: 016 40 60 40 I Fax: 00 32 16 40 68 75
E-mail: info@durnezadv.be

Inspired by Echo Français English